Regulamin Kina Odra w Brzegu Dolnym

  Zarządzenie Nr 5/2019
Dyrektora
Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury
w Brzegu Dolnym z dnia 2019-08-20

Regulamin Kina „Odra” w Brzegu Dolnym

REGULAMIN
Regulamin określa zasady korzystania
z Kina „Odra” w Brzegu Dolnym

Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi widzów oraz umożliwienie bezkonfliktowego i przyjemnego przebywania w naszym obiekcie .


POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Wstęp do sali Kina „Odra” jest możliwy za okazaniem ważnego biletu.
2. Podczas seansów filmowych i imprez organizowanych w sali widowiskowo-kinowej zabrania się:
a) dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku, (ustawa o prawach autorskich D.U. 1994 Nr43 poz.170 z dnia 04.02.1994r.)
b) korzystania z telefonów komórkowych,
c) spożywania alkoholu i palenia papierosów,
d) głośnego zachowania, zakłócającego oglądanie filmu lub uczestnictwa w imprezie,
e) wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych,(ostrych narzędzi, materiałów łatwopalnych,, środków trujących itp.)
f) wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników dla osób niewidomych i niedowidzących

3. W razie naruszenia któregokolwiek z punktów 2, pracownik Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury ma prawo interwencji (przerwanie seansu lub wyproszenie osoby naruszającej Regulamin bez prawa do zwrotu należności za bilet).
4. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie będą wpuszczone do sali widowiskowo-kinowej.
5. Zakupienie biletu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.
6. Bilet ważny jest jedynie na wyznaczony na nim seans, w określonym dniu i na wyznaczoną godzinę.
7. Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania seansu, na jaki jest zakupiony.
8. Pracownik obsługi ma prawo wyprosić klienta, który nie posiada przy sobie ważnego biletu.
9. Fotel na sali kinowej należy zajmować zgodnie ze wskazanym miejscem na bilecie.
10. Seanse filmowe wyświetlane są dla minimum 5 widzów.
11. Rezerwacja miejsc na seanse filmowe można dokonywać pod numerem telefonu 71/319-52-52 ,on-line na www.dok.brzegdolny.pl/rezerwacja.
12. Zarezerwowane bilety na seanse filmowe można odbierać od godz.14.00 od poniedziałku do piątku, sobota i niedziela od godz.16.00, najpóźniej do 30 minut przed rozpoczęciem projekcji filmu, w przeciwnym razie rezerwacja ta zostanie anulowana.
13. Zwrotu lub wymiany biletu (dotyczący wyłącznie seansu filmowego) można dokonać najpóźniej na dwie godziny do planowanego rozpoczęcia się seansu na jaki został on zakupiony, okazując bilet wraz z paragonem fiskalnym.
14. Bilety pochodzące z akcji promocyjnych i socjalnych nie podlegają zamianie na gotówkę.
15. Na projekcję filmów w systemie 2D obowiązują ceny biletów :
BILET NORMALNY -21,00 zł,
BILET ULGOWY -19,00 zł (bilet ulgowy przysługuje osobom uczącym się do 25 roku życia oraz emerytom i rencistom / za okazaniem ważnej legitymacji. Do biletu ulgowego ma również prawo opiekun osoby niepełnosprawnej).
Tani Poniedziałek cena biletu 17,00 zł.
CENY BILETÓW NA PROJEKCJE FILMOWE W SYSTEMIE 2D MOGĄ ULEC ZMIANIE NA ŻĄDANIE DYSTRYBUTORA FILMU LUB NA SKUTEK AKCJI PROMOCYJNEJ.
16. Na projekcję filmów w systemie 3D obowiązują ceny biletów :
BILET NORMALNY-22,00 zł
BILET ULGOWY -20,00 zł.
17. Osoby posiadające kartę mieszkańca Brzegu Dolnego mają prawo do 20% zniżki za bilet normalny lub ulgowy(obowiązuje młodzież, emerytów i rencistów) za wyjątkiem tanich poniedziałków.
18. Pracownik obsługi ma prawo nie zezwolić na wejście na salę Kina osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym, chyba, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego.
19. Za rzeczy pozostawione na Sali kina Dolnobrzeski Ośrodek Kultury nie ponosi odpowiedzialności.
20. Po zakończeniu projekcji należy pozostawić na sali Kina porządek oraz czystość.
21. Wszelkie celowe zniszczenia lub dokonane uszkodzenia będą zgłaszane na Policję.


POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:
1. Informacje o seansach filmowych i sposobie rezerwacji można uzyskać pod numerem telefonu 71/3195-252 lub osobiście w kasie Kina.
2. Kasa kina czynna jest 1 godzinę przed każdym zaplanowanym w danym dniu seansem filmowym.
3. Nie ma możliwości zwrotu zakupionych biletów na film po rozpoczęciu seansu, zwrot możliwy jest najpóźniej na 30 min. przed rozpoczęciem seansu okazując bilet wraz z paragonem fiskalnym
4. Kasa Kina jest zamykana 15 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu.
5. Bilety grupowe są sprzedawane dla grup 15-osobowych i większych. Sprzedaż biletów grupowych prowadzona jest minimum na 30 minut przed wykupywanym seansem.
6. Bilety można nabywać w kasie Kina.
7. W przypadku grup zorganizowanych ze szkół średnich na 1
opiekuna może przypadać maksymalnie 15 uczniów, a w przypadku grup ze szkół
podstawowych i przedszkolnych maksymalnie 10 dzieci.
8. Opiekunowie odpowiadają na podstawie przepisów prawa za zachowanie dzieci w Kinie
oraz za szkody spowodowane zniszczeniem lub uszkodzeniem mienia znajdującego się
na terenie Kina, w szczególności elementów wyposażenia sal kinowych, toalet i holu.
9. Bilet ulgowy przysługuje dzieciom, osobom uczącym się do 25 roku życia oraz emerytom
i rencistom za okazaniem ważnej legitymacji przy wejściu do sali Kina lub przy kasie
biletowej. Do biletu ulgowego ma również prawo opiekun osoby niepełnosprawnej.
10. Bilet rodzinny przysługuje rodzicom (lub rodzicowi) bądź prawnym opiekunom
i minimum dwójce dzieci.
11. Legitymacje emeryta-rencisty /plus dokument ze zdjęciem/ studenckie, uczniowskie,
sprawdzone są wraz z biletami przy wejściu na salę lub przy kasie w momencie sprzedaży
biletu. Dzieci do lat 3 korzystają z udziału w seansie filmowym bezpłatnie.
12. Podczas projekcji w systemie 3D, należy nałożyć okulary zgodne z systemem Dolby
Digital 3D.
13. Okulary zakupione przez klienta w kasie Kina są jego własnością.
14. Okulary udostępniane grupom szkolnym są własnością Kina.
15. Grupy szkolne mają obowiązek zwrócić okulary 3D pracownikowi Kina, niezwłocznie po
zakończeniu projekcji filmowej.
16. Zabrania się wynoszenia udostępnionych okularów 3D poza salę kinową, w której
odbywa się seans filmowy 3D.
17. W przypadku zniszczenia lub zgubienia wypożyczonych okularów 3D KLIENT ponosi za
nie odpowiedzialność materialną i ponosi koszt wartości okularów, wg aktualnych cen
rynkowych, płatny w kasie Kina.
18. Osoby mające wady wzroku mogą mieć problem z odbiorem projekcji w systemie 3D.
Kino nie ponosi odpowiedzialności za jakość odbioru takiej projekcji i ewentualne
uszczerbki na wzroku.
19. Kino nie ponosi odpowiedzialności, jeśli KLIENT wykupi bilet na projekcję w systemie
3D i będzie korzystał z własnych okularów. Oznacza to, iż KLIENT zrzeka się prawa do
domagania się zwrotu poniesionych kosztów zakupu biletu powołując się, na jakość
odbioru obrazu.
20. Sala kinowa użyczana jest bezpłatnie szkołom, przedszkolom, jednostkom i organizacjom
samorządowym, na imprezy wewnętrzne przez nich organizowane.
21. Salę kinową można wynająć za odpłatnością, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
22. Repertuar Kina dostępny jest w kasie Kina i na stronie www.dok.brzegdolny.pl
23. Kino nie ponosi odpowiedzialności za repertuar kina drukowany w środkach masowego
przekazu oraz w innych miejscach, na którego treść i poprawność nie ma wpływu.
24. Kino zastrzega sobie prawo do zmiany repertuaru bez podania przyczyny.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2019r.Opublikował: Administrator BIP
Publikacja dnia: 26.08.2019
Podpisał: Dominik Kaczmarek
Dokument z dnia: 26.08.2019
Dokument oglądany razy: 241

Projekt i wykonanie: Krzysztof Plichta
Powered by SmodBIP v.2.10