Informacja dot. RODO

 Informacja dla uczestników wydarzeń artystycznych/kontrahentów o przetwarzaniu danych osobowych przez Dolnobrzeski Ośrodek Kultury w Brzegu Dolnym

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) informuję, że:

Administratorem danych osobowych jest Dolnobrzeski Ośrodek Kultury, Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny.
Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: dok@brzegdolny.pl, pisemnie na adres siedziby administratora.
Dane osobowe w postaci wizerunku i głosu osób uczestniczących w imprezie przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych ośrodka przez utrwalanie i rozpowszechnianie w przekazach telewizyjnych, internetowych, gazetach i materiałach promocyjno- reklamowych wydawanych przez Dolnobrzeski Ośrodek Kultury,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ww. ogólnego rozporządzenia UE, art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w zakresie niezbędnym do realizacji celu na podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe, po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi. 
Masz prawo dostępu do treści Twoich danych i Twojego dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzamy dane osobowe z naruszaniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w imprezie.
W trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

UWAGA

Impreza jest utrwalana w formie fotografii i zapisu audio-video przez pracowników ośrodka.

Udział w imprezie oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku.

Dyrektor Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury

(-) Danuta ChłódOpublikował: Administrator BIP
Publikacja dnia: 12.03.2019
Podpisał: Administrator BIP
Dokument z dnia: 12.03.2019
Dokument oglądany razy: 342

Projekt i wykonanie: Krzysztof Plichta
Powered by SmodBIP v.2.10