Regulamin organizacyjny Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury

Załącznik do zarządzenia Nr 7
Dyrektora Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury z dnia 1 marca 2015 r.
 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOBRZESKIEGO OŚRODKA KULTURY

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

1.1. Dolnobrzeski Ośrodek Kultury w Brzegu Dolnym – zwany dalej DOK – jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:
a) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 406), 2)
b) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 3)
c) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.),
d) niniejszego regulaminu,
e) Statutu nadanego Uchwałą NrXXVI/279/2001
f) innych przepisów powszechnie obowiązujących.
1.2. Regulamin organizacyjny określa szczegółową strukturę organizacyjną oraz tryb pracy działania Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury.
1.3. Ilekroć w Regulaminie użyte jest określenie:
a) Ośrodek Kultury - należy przez to rozumieć Dolnobrzeski Ośrodek Kultury
w Brzegu Dolnym wraz z filią na osiedlu Fabrycznym przy ul. Zwycięstwa 1 i filią przy ul Kolejowa 27B.
b) Dział – należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury wymienioną w schemacie organizacyjnym, stanowiącym załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego, w tym także Filie DOK.
c) Filia - należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury.
d) Dyrektor – należy przez to rozumieć Dyrektora Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury w Brzegu Dolnym.
e) Regulamin – należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury.
f) W okresie nieobecności dyrektora DOK jego obowiązki przejmuje Kierownik administracyjny (Kierownik Działu Administracyjno - Technicznego).

Rozdział II
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
§ 2


2.1. W skład struktury organizacyjnej Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury wchodzą:
1. Dyrektor.
2. Główny Księgowy.
3. Dział Administracyjno-Techniczny.
4. Dział Upowszechniania, Edukacji, Twórczości Artystycznej i Organizacji Imprez.
5. Dział Dziecięco - Młodzieżowy Ośrodka , ul. Zwycięstwa 1.,ul.Kolejowa 27B.
6. Dział Redakcji Panorama Brzegu Dolnego.
2.2. Strukturę organizacyjną Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2.3. Dolnobrzeskim Ośrodkiem Kultury kieruje Dyrektor, który odpowiada za prawidłową realizację zadań statutowych oraz właściwe gospodarowanie mieniem i posiadanymi środkami finansowymi.

Rozdział III
PODSTAWOWE ZADANIA I ZAKRESY POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW
§ 3


Do zadań Dyrektora należy w szczególności:
1) Organizowanie pracy DOK, koordynowanie jego działalności, sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad całokształtem pracy w DOK,
2) Zapewnienie właściwego dopływu informacji merytorycznych i finansowych do DOK,
3) Występowanie do Burmistrza w sprawach organizacyjnych, finansowych i zasad działania Ośrodka Kultury,
4) Nadzór nad całościowym i terminowym prowadzeniem sprawozdawczości z zakresu działalności Ośrodka Kultury,
5) Kontrolowanie terminowości i zasadności merytorycznej załatwianych skarg i wniosków,
6) Sprawowanie kontroli wewnętrznej Ośrodka Kultury w zakresie wykonywanych obowiązków przez nadzorowanych działów organizacyjnych i stanowisk pracy,
7) Zapewnienie i organizowanie szkoleń zawodowych pracowników DOK oraz doradztwa merytorycznego dla pracowników,
8) Nadzór nad prowadzeniem zajęć z zespołami amatorskiego ruchu artystycznego oraz organizacją imprez przez pracowników Ośrodka Kultury,
9) Inicjowanie i koordynowanie programów i projektów realizowanych przez Ośrodek Kultury współdziałanie w tym zakresie z innymi instytucjami.

§ 4


1. Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności:
1) Kontrola prawidłowości, rzetelności i legalność wykorzystywania środków finansowych,
2) Nadzór i kontrola prawidłowości sporządzonych dokumentów i wykonywanych operacji finansowych,
3) Zapewnienie prawidłowej działalności finansowej Ośrodka Kultury,
4) Prowadzenie rachunkowości DOK zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
5) Opracowywanie i realizacja planów finansowych,
6) Współdziałanie ze Skarbnikiem Gminy w sprawach związanych z gospodarką finansowa DOK,
2. W celu realizacji powierzonych zadań Główny Księgowy:
a) ma prawo występować do Dyrektora z wnioskami o przeprowadzenie konsultacji w sprawach, które należą do obowiązków Głównego Księgowego, a w szczególności dotyczących zmiany w budżecie DOK.   

b) Nadzoruje sprawy związane z planowaniem i wykorzystaniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.


§ 5


Do zadań, uprawnień i odpowiedzialności pracowników DOK należy w szczególności :
1. Właściwy kierunek pracy i działań opartych o plan pracy DOK i dyspozycje Dyrektora.
2. Realizację zadań merytorycznych wynikających z zakresu obowiązków i dyspozycji Dyrektora.
3. Wysoki poziom realizowanych przedsięwzięć merytorycznych, gospodarczych oraz wynikających z dyspozycji Dyrektora.
4. W związku z charakterem pracy w DOK wymagającym dla realizacji zadań statutowych pracy w godzinach popołudniowych oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy Dyrektor wprowadzi okresowe przesunięcia godzin pracy na poszczególnych stanowiskach (elastyczne godziny pracy).
5. W przypadku wprowadzenia elastycznych godzin pracy dzienny wymiar pracy pracownika nie może przekroczyć 12 h. Tygodniowy wymiar czasu pracy pracownika, któremu wprowadzono elastyczny czas pracy nie może przekroczyć 40 h w określonym tygodniu pracy.
6. Rejestr godzin nadliczbowych prowadzi Małgorzata Krawczuk
7. Miesięczne rozliczanie czasu pracy i udzielanie na wniosek skierowany do Kierownika Działu Administracyjno - Technicznego / Dyrektora urlopu wypoczynkowego w zamian za przepracowane godziny nadliczbowe,
8. Okres rozliczeniowy czasu pracy pracowników DOK nie może przekroczyć 12 miesięcy,
9. Wszyscy pracownicy mają obowiązek współpracy przy realizacji zadań, podejmowanych przez DOK,
10. Szczegółowe zakresy obowiązków pracowniczych związanych z zajmowanym stanowiskiem pracy, określają zakresy czynności służbowych.
11. W miejscu pracy pracownik obowiązany jest do przestrzegania warunków bezpieczeństwa i zasad porządkowych wynikających z przepisów bhp i ppoż regulaminu pracy i regulaminu organizacyjnego.

§ 6


Do zadań Działu Upowszechniania, Edukacji, Twórczości Artystycznej i Organizacji Imprez należy w szczególności:
1) Współpraca z instytucjami kultury i szkołami w obrębie miasta i gminy Brzeg Dolny,
2) Pomoc metodyczno-instrukcyjna w poszczególnych dziedzinach sztuki dla szkół i instytucji kultury w obrębie miasta i gminy Brzeg Dolny,
3) Ochrona i kultywowanie wartości kulturowych miasta i regionu Gminy Brzeg Dolny poprzez szeroką edukację artystyczną,
4) Organizacja imprez upowszechniających poszczególne dziedziny kultury i sztuki w obrębie miasta i gminy Brzeg Dolny,
5) Edukacja artystyczna dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć z grupami i zespołami obrębie miasta i gminy Brzeg Dolny,
6) Impresariat artystyczny amatorskiego ruchu artystycznego obejmujący przeglądy, konkursy, festiwale i warsztaty zajęciowe w obrębie miasta i gminy Brzeg Dolny,
7) Popularyzacja i promocja twórczości amatorskiej i profesjonalnej ze wszystkich dziedzin sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości rodzimej (miasta i regionu Brzeg Dolny),
8) Organizacja i prowadzenie kina „Odra" w DOK (projekcje filmów),
9) Prowadzenie dokumentacji określonej dla Działu Upowszechniania, Edukacji, Twórczości Artystycznej i Organizacji Imprez i każdego stanowiska pracy tego działu.

§ 7


Do zadań Działu Administracyjno-Technicznego należy w szczególności:
1) Zabezpieczanie sprawnej działalności wszystkich Działów DOK.
2) Zabezpieczanie właściwych warunków pracy wszystkim pracownikom Ośrodka Kultury.
3) Prowadzenie spraw związanych z zabezpieczaniem budynków i mienia Ośrodka Kultury.
4) Kontrolowanie funkcjonowania urządzeń technicznych Ośrodka Kultury, a w szczególności sieci wodno-kanalizacyjnej, C.O., energetycznej oraz telefonicznej.
5) Utrzymywanie czystości na terenie oraz budynku Ośrodka Kultury.
6) Obsługa imprez organizowanych przez DOK pod względem technicznym.
7) Prowadzenie zaopatrzenia w środki i materiały niezbędne do pracy w Ośrodku Kultury.
8) Prowadzenie dokumentacji dla Działu Administracyjno - Technicznego i każdego stanowiska pracy w Dziale.
9) Prowadzenie dziennika korespondencyjnego dla Ośrodka Kultury.
10) Prowadzenie listy obecności i jej codzienna kontrola prowadzona przez Kierown Działu Administracyjno - Technicznego.
11) Prowadzenie spraw osobowych pracowników Ośrodka Kultury.
12) Obsługa finansowa i kasowa Ośrodka Kultury.

§ 8

Do zadań Działu Dziecięco-Młodzieżowego należy w szczególności:

1.) Zapewnienie właściwej organizacji Filii.
2.) Obsługa interesantów, udzielanie pełnych i rzetelnych informacji dotyczących działalności DOK.
3.) Planowanie działalności filii w porozumieniu z konkretnymi działami DOK z uwzględnieniem specyfiki lokalnego środowiska.
4.) Nabór uczestników do sekcji i kół zainteresowań prowadzonych przez Filie DOK.
5.) Prowadzenie listy obecności pracowników Filii DOK.
6.) Współdziałanie z Działem Administracyjno - Technicznym DOK w zakresie realizacji zadań z zakresu BHP i PPOŻ poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.
7.) Utrzymanie porządku i czystości w budynku oraz na terenie Filii DOK.
8.) Współpraca z instytucjami, jednostkami oświatowo-wychowawczymi, organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i fizycznymi mogącymi służyć pomocą przy realizacji zadań Ośrodka Kultury.

§ 9

Do zadań Redakcji „Panorama Brzeg Dolny” należy w szczególności:

1.) Przygotowywanie materiałów prasowych do publikacji dwutygodnika samorządowego Gminy Brzeg Dolny – pisma zawierającego informacje dotyczące Gminy Brzeg Dolny, wraz z kolportażem gazety na terenie Gminy Brzeg Dolny.
2.) Redagowanie i terminowe wydawanie dwutygodnika samorządowego Gminy Brzeg Dolny „Panorama Brzeg Dolny”.
3.) Utrzymywanie stałego kontaktu z czytelnikami Panoramy Brzegu Dolnego, zamieszczanie materiałów o charakterze publicystycznym, interwencyjnym, edukacyjnym, dotyczących zainteresowań mieszkańców Gminy Brzeg Dolny.
4.) Zamieszczanie treści dotyczących walorów przyrodniczych, kulturowych i turystycznych Gminy Brzeg Dolny.
5.) Sprawowanie patronatu medialnego nad imprezami o charakterze ponadlokalnym organizowanymi przez organy i jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby trzecie, które wystąpią o objęcie danej imprezy patronatem medialnym o ile nie stoi to z szeroko rozumianym interesem DOK, a w szczególności nie jest to sprzeczne z celami i zadaniami Ośrodka Kultury.
6.) Inne zadania wynikające z zarządzeń i poleceń dyrektora Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury.
7.) Pracami Redakcji kieruje redaktor Naczelny Panoramy Brzegu Dolnego, który ponosi odpowiedzialność za sprawy redakcyjne i organizacyjne Redakcji.

Rozdział IV
Postanowienia końcowe
§ 10


1 Regulamin, schemat organizacyjny, regulamin pracy, regulamin wynagradzania, instrukcja obiegu dokumentów stanową integralną część dokumentacji podstawowej, a w raz z obowiązującymi przepisami prawnymi stanowią zasady działalności Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury w Brzegu Dolnym.
2 Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 1 marca 2015 roku.

§ 11


Wszyscy pracownicy, którzy z tytułu czynności zawodowych mają powierzane mienie Ośrodka, winni złożyć oświadczenia o odpowiedzialności materialnejOpublikował: Administrator BIP
Publikacja dnia: 14.04.2015
Podpisał: Danuta Chłód
Dokument z dnia: 01.03.2015
Dokument oglądany razy: 4 179

Projekt i wykonanie: Krzysztof Plichta
Powered by SmodBIP v.2.10