To jest wersja archiwalna z dnia 02.03.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym

Regulamin organizacyjny Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
DOLNOBRZESKIEGO OŚRODKA KULTURY W BRZEGU DOLNYM

 

Dolnobrzeski Ośrodek Kultury działa na podstawie statutu zatwierdzonego Uchwałą Nr XXVI/279/2001 z dnia 15 lutego 2001r.

 

 

I

Struktura Organizacyjna

 

§1
Na czele Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury stoi Dyrektor, który zarządza całokształtem instytucji i jest za nią odpowiedzialny.

 

§2
W skład Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury wchodzą :
1. Dział merytoryczny
2. Dział Dziecięco-Młodzieżowy ( oś Fabryczne ul. Zwycięstwa 1, 5 )
3. Dział Administracyjno – Gospodarczy
4. Księgowość prowadzona jest przez Urząd Miejski

 


II

Uprawnienia, odpowiedzialność i obowiązki

 

§3
Dyrektor Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury

 

a) Uprawnienia :
- dysponuje majątkiem i finansami DOK w granicach określonych przepisami prawa,
- ustala zadania DOK
- ustala obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność pracownikom,
- przyjmuje, zwalnia, ustala wynagrodzenie, awansuje i nagradza pracowników,
- wydaje zarządzenia i polecenia pracownikom,
- występuje do władz zwierzchnich w sprawach DOK

 

b) Odpowiedzialność za :
- sporządzanie i realizację planów działalności DOK,
- gospodarkę materiałową i finansową DOK,
- wykonywanie zarządzeń władz zwierzchnich,
- właściwy dobór pracowników i prawidłowe wynagrodzenie za ich pracę,
- efektywne wykorzystanie czasu pracy,
- prawidłowe prowadzenie dokumentacji i statystyki DOK,
- systematyczne podnoszenie wiedzy, umiejętności fachowych,
- zgodności decyzji z obowiązującymi przepisami,
- przestrzeganie zasad bhp, ppoż, itp.

 

c) Obowiązki
- planuje, koordynuje i nadzoruje działalność DOK,
- wykonuje pracę z zakresu działalności podstawowej DOK,
- prowadzi sprawy kadrowe, personalne oraz załatwia skargi i zażalenia,
- prowadzi lub nadzoruje operacje finansowe i majątkowe DOK,
- reprezentuje DOK, występuje w sprawach do władz zwierzchnich,
- prowadzi dokumentacje pracy DOK,
- współpracuje ze środowiskiem.

 

 

III

Organizacja i zadania instytucji

 

§4
Pracownicy Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury.
Pracownicy działalności podstawowej i obsługi podlegają bezpośrednio dyrektorowi i wykonują zadania ustalone dla nich w zakresie czynności.

 

§5
Prace związane z działalnością Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury:
- gromadzenie dokumentacji, tworzenie, ochrona i udostępniania dóbr kultury,
- kształtowanie wzorców aktywnego uczestnictwa w kulturze,
- edukacja kulturalna wśród dzieci, młodzieży w dziedzinie teatru, plastyki, muzyki, filmu i literatury,
- prowadzenie galerii,
- organizacja imprez kulturalnych, koncertów, spektakli teatralnych, recitali, pokazów filmowych,
- prowadzenie sekcji i kół zainteresowań,
- organizacja imprez plenerowych, festynów, pikników itp.,
- prowadzenie działalności kina,

Księgowość.
- prowadzenie dokumentacji finansowo – księgowej,
- sporządzanie preliminary budżetowych,
- analiza budżetu,
- prawidłowe gospodarowanie budżetem i majątkiem DOK.

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.Opublikował: Krzysztof Plichta
Publikacja dnia: 02.03.2011
Podpisał: Danuta Chłód
Dokument z dnia: 02.03.2011
Dokument oglądany razy: 1 930

Projekt i wykonanie: Krzysztof Plichta
Powered by SmodBIP v.2.10