Statut Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury

STATUT
DOLNOBRZESKIEGO OŚRODKA KULTURY

 

Dolnobrzeski Ośrodek Kultury działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1
Dolnobrzeski Ośrodek Kultury jest gminną instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną i samodzielnie gospodarującą przydzieloną częścią mienia Gminy Brzeg Dolny.

 

§ 2
1. Nazwa instytucji brzmi „Dolnobrzeski Ośrodek Kultury”.
2. Siedziba Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury mieści się w Brzegu Dolnym przy
ul. Kolejowej 29, oraz filia Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury przy ul. Zwycięstwa 7.
3. Dolnobrzeski Ośrodek Kultury wpisany jest do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Brzeg Dolny pod numerem 1 prowadzonym przez Urząd Miejski w Brzegu Dolnym.

 

§ 3
Organizatorem Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury jest Gmina Brzeg Dolny.

 

§ 4
1. Dolnobrzeski Ośrodek Kultury posługuje się pieczęcią o treści:
Dolnobrzeski Ośrodek Kultury
ul. Kolejowa 29
56-120 Brzeg Dolny
tel. 319-59-28, 319-52-52
2. Dopuszcza się używanie pieczęci okrągłej:
Dolnobrzeski Ośrodek Kultury
ul. Kolejowa 29
56-120 Brzeg Dolny

 

 

Rozdział II

Cele i zadania

 

§ 5
Podstawowym celem Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz sztuki profesjonalnej i amatorskiej.
 

§ 6
Do podstawowych zadań Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury należy między innymi:
1. Gromadzenie dokumentacji, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury.
2. Kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze.
3. Edukacja kulturalna wśród dzieci, młodzieży w dziedzinie teatru, plastyki, muzyki, filmu i literatury.
- stwarzanie warunków do istnienia zespołów artystycznych,
- prowadzenie galerii,
- wychowanie przez sztukę,
- organizacja imprez kulturalnych, koncertów, spektakli teatralnych, recitali, pokazów filmowych,
- prowadzenie sekcji i kół zainteresowań dla wszystkich grup wiekowych,
- organizacja imprez plenerowych, festynów, pikników itp.,
- prowadzenie impresariatu artystycznego,
- prowadzenie działalności kina,
- prowadzenie kursów języków obcych,


Dodatkowo może prowadzić działalność gospodarczą, z której przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrycie kosztów działalności bieżącej, w szczególności polegającą na:
-  wynajmowaniu pomieszczeń,
- prowadzeniu małej gastronomii, z wyłączeniem napojów alkoholowych (w tym piwa),
- realizacji zleconych imprez okolicznościowych, rodzinnych, obrzędowych itp.,
- sprzedaży dzieł sztuki, organizowanie aukcji,
- działalności wydawniczej,

 

 

Rozdział III

Zarządzanie i organizacja

 

§ 7
1. Dolnobrzeskim Ośrodkiem Kultury kieruje, zarządza i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Miejski w Brzegu Dolnym.
3. Pracowników zatrudnia i zwalnia dyrektor Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury, który jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy.

 

§ 8
Organizacje wewnętrzne Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii działających związków zawodowych i stowarzyszeń twórców.

 

§ 9
Dolnobrzeski Ośrodek Kultury samodzielnie opracowuje plany swojej działalności.

 

 

Rozdział IV
Mienie i gospodarka finansowa

 

§ 10
1. Dolnobrzeski Ośrodek Kultury prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych dla instytucji kultury w oparciu o mienie przekazane przez organizatora.
2. Źródłami środków finansowych są:
- dotacja z budżetu gminy, która zaspokoi potrzeby instytucji
- wpływy z prowadzonej działalności statutowej i gospodarczej,
- darowizny, spadki, zapisy,
- kredyty bankowe,
- odsetki z lokat bankowych,
- inne dozwolone prawem środki,

 

§ 11
Zmiany do Statutu mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.Opublikował: Krzysztof Plichta
Publikacja dnia: 02.03.2011
Podpisał: Danuta Chłód
Dokument z dnia: 02.03.2011
Dokument oglądany razy: 3 807

Projekt i wykonanie: Krzysztof Plichta
Powered by SmodBIP v.2.10